W E Z W A N I E

Zarząd Spółki Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ARPIS” S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS 0000091525, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019r poz. 1798 z poźn. zm. ), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji, pod rygorem utraty mocy obowiązującej z dniem 1 marca 2021r.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 19 w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500 lub przesłać na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.