Informacja dotycząca dematerializacji akcji

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany w kodeksie spółek handlowych ( k.s.h.) wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Nowelizacja”), dotyczące w szczególności dematerializacji dokumentów akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych (art. 3281§ 2 k.s.h). Zmiany są wyrazem dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/828.

Zgodnie z regulacjami Nowelizacji, do dnia 1 marca 2021 r. wszystkie spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne są zobligowane do przeprowadzenia dematerializacji swoich akcji. Obowiązek ten dotyczy zarówno akcji imiennych jak i „na okaziciela”. Dematerializacja będzie polegać na zniesieniu dokumentowej formy akcji przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym. Co istotne, wymóg dematerializacji będzie dotyczył także akcji, które zostały już wyemitowane.

Obowiązek zniesienia formy papierowej akcji będzie wiązać się z koniecznością prowadzenia spisu zdematerializowanych akcji w rejestrze akcjonariuszy (dalej jako „Rejestr”). Dodany przez Nowelizację art. 328(1) § 2 k.s.h. przesądza o tym, iż Rejestr prowadzony będzie w postaci elektronicznej, z jednoczesnym zastrzeżeniem prowadzenia Rejestru wyłącznie do kompetencji podmiotów kwalifikowanych, czyli uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zakres danych zawartych w rejestrze będzie podobny do danych znajdujących się na dokumencie akcji.

Zarząd spółki został zobowiązany do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji w spółce oraz udostępnienia informacji o wezwaniu na stronie internetowej, przy czym pierwsze wezwanie musi zostać dokonane do 30 września 2020r., a kolejne w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Wraz z 1 marca 2021r. niezdematerializowane akcje co do zasady utracą swoją moc obowiązującą, co oznacza, że akcjonariusze do chwili złożenia dokumentu posiadanych akcji wraz z wnioskiem o wpisanie do rejestru akcjonariuszy, nie będą mogli korzystać z przysługujących im uprawnień, np. do głosu czy wypłaty dywidendy. Mimo utraty mocy obowiązującej, dokumenty akcji zachowają przez kolejnych pięć lat moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Utrata przez akcje papierowe mocy dowodowej nastąpi z dniem 1 marca 2026r.

Powyższa informacja została zaczerpnięta z publikacji zamieszczonej na stronie: https://kglegal.pl