Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „ARPIS” S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Przemysłowej 19 wpisanego pod nr KRS 0000091525, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 k.s.h. i § 19 ust. 1 Statutu zwołuje na dzień 23 września 2021 r., o godz. 1430, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Złożenie przez Prezesa Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020 oraz programu działania na rok 2021.
 7. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu, rachunku zysków i strat za 2020 r.,
  • podziału zysku za 2020r.,
  • udzielenia władzom Spółki: Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
  • zmiany treści Statutu Spółki: § 8 – przez dodanie przedmiotu działalności 55.90.Z pozostałe zakwaterowanie.
 9. Wolne głosy.
 10. Zakończenie.

Zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.